شرکت سازه اینترنتی مکعب

ABS MJ1100-M
Antec BP350
Enermax EPM1200EWT
Enermax EPM1350EWT
Antec BP430
Enermax EPM1500EGT
Enermax EPR525AWT_II
Enermax ERD500AWL-F
Enermax ERD600AWL-F
Enermax ERV550AWT-G
Enermax ERV550SWT
Enermax ERV650SWT
Enermax ERV920EWT
Enermax ERV1000EWT-G
Enermax ERV1020EWT
Enermax ERX430AWT
Enermax ERX530AWT
Antec BP500U
Antec BP550 Plus
Enermax ERX550AWT
Antec EA-350 Green
Antec EA-380D Green
Enermax ERX630AWT
Antec EA430
Antec EA-430D Green
Enermax ERX650AWT
Enermax ERX730AWT
Antec EA-450
Enermax ERX750AWT
Enermax ETA550AWT-M
Antec EA-450 Green
Antec EA-500 Green
Antec EA500D
Antec EA-500D Green
Antec EA-550
Antec EA550 Green
Enermax ETK500AWT
Antec EA-650 Green
Enermax ETL450AWT-M
Enermax ETL550AWT
Antec EA-650 Platinum
Antec EA750
Enermax ETL550AWT-M
Antec EA-750 Green
Enermax ETL650AWT
Enermax ETL650AWT-M
Enermax ETL800EWT-M
Enermax ETL1000EWT-M
E-Power EP-500LS-1
E-Power EP-500NE-XV
E-Power EP-550P5-T1
E-Power EP-600NE-XV
E-Power EP-1200P10-T2
Enermax ETA650AWT-M
Antec EA-750 Platinum
Antec EARTHWATTS GOLD PRO 550
Antec EARTHWATTS GOLD PRO 650
Antec EARTHWATTS GOLD PRO 750
Antec EDGE 550
Antec EDGE 650
Antec EDGE 750
Antec HCG-400
Antec HCG-400M
EVGA 100-B1-0450-K1
EVGA 100-B1-0700-K1
Antec HCG-520
Antec HCG-520M
EVGA 100-BR-0450-K1
Antec HCG-620
EVGA 100-BR-0500-K1
EVGA 100-BR-0600-K1
Antec HCG-620M
EVGA 100-BR-0700-K1
Antec HCG650 Gold
EVGA 100-BT-0450-K1
Antec HCG-750
EVGA 100-GD-0450-V2
Antec HCG750 Gold
Antec HCG-750M
Antec HCG850 Bronze
EVGA 100-GD-0550-V2
Antec HCG850 Extreme
EVGA 100-GD-0650-V2
Antec HCG850 Gold
EVGA 100-N1-0400-L1
Antec HCG-850M
EVGA 100-N1-0550-L1
EVGA 100-N1-0650-L1
Antec HCG1000 Extreme
EVGA 100-N1-0750-L1
EVGA 100-W1-0430-KR
Antec HCP-750 Platinum
EVGA 100-W1-0500-KR
Antec HCP-850
EVGA 100-W1-0600-K1
Antec HCP-850 Platinum
EVGA 100-W1-0600-K3
EVGA 110-BQ-0500-K1
Antec HCP-1000
Antec HCP-1200
EVGA 110-BQ-0600-K1
Antec HCP-1300 Platinum
Antec NEO ECO 400C
Antec NEO ECO 520C
EVGA 110-BQ-0650-V1
Antec NEO ECO 620C
EVGA 110-BQ-0750-V1
EVGA 110-BQ-0850-V1
EVGA 120-GP-0650-X1
EVGA 120-GP-0750-X1
EVGA 120-GP-0850-X1
EVGA 120-GP-1000-X1
Antec SG-850
EVGA 123-GM-0450-Y1
Antec TP-550
Antec TP-550C
EVGA 123-GM-0550-Y1
Antec TP-650
Antec TP-650C
EVGA 123-GM-0650-Y1
Antec TP-750
EVGA 210-GQ-0650-V1
Antec TP-750 Blue
EVGA 210-GQ-0750-V1
Antec TP-750C
EVGA 210-GQ-0850-V1
Antec TPQ-850
EVGA 210-GQ-1000-V1
Antec TPQ-1000
EVGA 210-PQ-0750-X1
Antec TPQ-1200
EVGA 210-PQ-0850-X1
Antec TPQ-1200 OC
EVGA 210-PQ-1000-X1
Antec VP-350
EVGA 220-B3-0450-V1
Antec VP-450
EVGA 220-B3-0550-V1
Antec VP-500P
EVGA 220-B3-0650-V1
EVGA 220-B3-0750-V1
Antec VP550F
EVGA 220-B3-0850-V1
Antec VP-600P
EVGA 220-GL-0750-X1
Antec VP630F
EVGA 220-GL-0850-X1
EVGA 500B
Antec VP-700P
EVGA 600B
Apevia APEVIA ATX-WR680W 680W
Apevia ATX-AQ700W-BK
EVGA Classified SR-2 Power Supply
EVGA NEX650G Gold
Apevia ATX-AS500W-BK
Apevia ATX-AS500W-BL
EVGA NEX750G Gold
Apevia ATX-AS500W-GN
EVGA NEX1500
Apevia ATX-AS520W-BK
EVGA SuperNOVA 550 (EU)
Apevia ATX-AS600W-BL
EVGA SuperNOVA 550 (UK)
EVGA SuperNOVA 550 G2
EVGA SuperNOVA 550 G3
EVGA SuperNOVA 550 GS
Apevia ATX-AS680W-BK
EVGA SuperNOVA 650 EU
Apevia ATX-AS680W-BL
EVGA SupernoVA 650 G2
EVGA SupernoVA 650 G3
Apevia ATX-BT550W
EVGA SupernoVA 650 GS
Apevia ATX-CB600W
EVGA SupernoVA 650 NEX
Apevia ATX-CB700W
EVGA SupernoVA 650 P2
Apevia ATX-CW500WP4
EVGA SuperNOVA 750 B2
EVGA SuperNOVA 750 G2
Apevia ATX-IB680W-BL
EVGA SuperNOVA 750 G3
Apevia ATX-IB680W-GN
EVGA SuperNOVA 750 NEX
Apevia ATX-JP1000W
Apevia ATX-JV650W
Apevia ATX-TL450W
Apevia ATX-TL450W-BK
EVGA SuperNOVA 750 P2
Apevia ATX-VS450W
Apevia ATX-WA750W
EVGA SuperNOVA 750 T2
EVGA SuperNOVA 850 (EU)
Apevia ATX-WA900W
EVGA 110-B2-0850-V1
Apevia ATX-XG450W
Apevia ITX-AP250W
Apex AL-8250SFX
EVGA 220-GS-0850-V1
Apex AL-A350ATX
EVGA SuperNOVA 850 B2
EVGA SuperNOVA 850 G2
Apex AL-A400ATX
EVGA SuperNOVA 850 G3
Apex AL-D500EXP
EVGA SuperNOVA 850 P2
EVGA SuperNOVA 850 T2
Apex SL-275TFX
EVGA SuperNOVA 1000 (EU)
Asus ROG Thor 1200P
EVGA 120-G1-1000-VR
EVGA 220-PS-1000-V1
Athena Power AP-MFATX22
EVGA SuperNOVA 1000 G2
Athena Power AP-MFATX25
EVGA SuperNOVA 1000 G3
EVGA SuperNOVA 1000 T2
Athena Power AP-MFATX30
EVGA SuperNOVA 1050
Athena Power AP-MFATX35
EVGA SuperNOVA 1200
EVGA SuperNOVA 1300
Athena Power AP-MFATX40
EVGA SuperNOVA 1600 G2
Athena Power AP-MFATX40P8
EVGA SuperNOVA 1600 P2
Athena Power AP-MFATX50P8
EVGA SuperNOVA 1600 T2
EVGA SuperNOVA NEX 750B
Athena Power AP-MP4ATX30
Athena Power AP-MPS3ATX30H
EVGA SuperNOVA NEX 1500 Classified
Athena Power AP-MTFX30
EVGA SuperNOVA NEX750B
Athena Power APOLLO 600
Athena Power AP-P4ATX35
Athena Power AP-P4ATX55FEC
OCZ FirePower-ZT550W
Athena Power AP-P4ATX80FEP8
OCZ FirePower-ZX850W
Fractal Design FD-PSU-ED1B-450W
Azza PSAZ-700A14
Azza PSAZ-750PT14
Azza PSAZ-850PT14
Azza PSAZ-1000A14
Azza PSAZ-1000A14S
Fractal Design FD-PSU-IN2B-500W
Fractal Design FD-PSU-IN2B-650W
Fractal Design FD-PSU-IN2B-750W
Fractal Design FD-PSU-IN3B-450W
Fractal Design FD-PSU-NT3B-600W
Fractal Design FD-PSU-NT3B-800W
Fractal Design FD-PSU-NT3B-1000W
Fractal Design FD-PSU-NT3W-1000W
be quiet! BN193
Fractal Design FD-PSU-TS2B-500W
be quiet! BN200
Fractal Design FD-PSU-TS2B-650W
be quiet! BN201
be quiet! BN202
be quiet! BN214
be quiet! BN215
be quiet! BN226
be quiet! BN227
Fractal Design FD-PSU-TS2B-800W
be quiet! BN228
Fractal Design FD-PSU-TS2B-1000W
Fractal Design FD-PSU-TS2W-650W
be quiet! BN229
be quiet! BN230
be quiet! BN231
Fractal Design FD-PSU-ED1B-550W
Fractal Design FD-PSU-ED1B-650W
Fractal Design FD-PSU-ED1B-750W
be quiet! BN232
Fractal Design FD-PSU-IN3B-550W
be quiet! BN233
Fractal Design FD-PSU-IN3B-650W
Fractal Design FD-PSU-IN3B-750W
be quiet! BN234
FSP Group ATX300-PA
be quiet! BN235
be quiet! BN236
FSP Group ATX350-PNT
be quiet! BN237
FSP Group ATX400-PNT
FSP Group AU-400FL
FSP Group AU-500FL
FSP Group AU-750M
FSP Group AU-850PRO
be quiet! BN241
be quiet! BN242
be quiet! BN250
be quiet! BN251
be quiet! BN252
be quiet! BN253
be quiet! BN254
FSP Group AU-1000PRO
be quiet! BN255
FSP Group AU-1200PRO
be quiet! BN262
be quiet! BN266
FSP Group AURUM CM GOLD 650
be quiet! BN267
FSP Group AURUM GOLD 400
be quiet! BN270
FSP Group AURUM GOLD 500
be quiet! BN271
be quiet! BN272
FSP Group AURUM GOLD 600
be quiet! BN273
FSP Group AURUM GOLD 700
FSP Group AURUM S 400W
FSP Group AURUM S 500W
be quiet! BN274
FSP Group AURUM S 600W
be quiet! BN275
be quiet! BN276
FSP Group Berserker 500
be quiet! BN277
be quiet! BN278
FSP Group Dagger 600
FSP Group Everest 85PLUS 800
be quiet! BN279
be quiet! BN290
be quiet! BN291
be quiet! BN292
FSP Group FSP180-50NIV
be quiet! BN295
FSP Group FSP220-60LE 80
be quiet! BN296
be quiet! BN297
FSP Group FSP270-60LE
be quiet! BN298
FSP Group FSP300-60GHS(85) SFX
be quiet! BN299
be quiet! BN601
FSP Group FSP300-60GHS(85) TFX
be quiet! BN602
FSP Group FSP300-60GHS-R
FSP Group FSP300-60GHT
be quiet! BN603
FSP Group FSP300-60GHT 85
FSP Group FSP300-60LG
be quiet! BN604
be quiet! BN605
FSP Group FSP300-60LG-5K
be quiet! BN610
FSP Group FSP300-60SGV
be quiet! BN611
FSP Group FSP400-60FGGBA
FSP Group FSP400-60GHS(85)-R
be quiet! BN612
FSP Group FSP450-60GHS(85)-R
FSP Group FSP500-50FGGBN
be quiet! BN613
FSP Group FSP500-50FSPT
be quiet! BN623
FSP Group FSP500-60GMN
be quiet! BN624
be quiet! BN625
FSP Group FSP650-80EGN
FSP Group H2-500
be quiet! POWER ZONE 650W CM
be quiet! POWER ZONE 750W CM
FSP Group HEXA 85+ 350W
be quiet! POWER ZONE 850W CM
FSP Group HEXA 85+ 450W
be quiet! POWER ZONE 1000W CM
be quiet! PURE POWER 9 CM
be quiet! PURE POWER L7 300W
FSP Group HEXA 85+ 550W
FSP Group HEXA 85+ 650W
be quiet! PURE POWER L7 350W
FSP Group HG650
be quiet! PURE POWER L7 530W
FSP Group HG750
be quiet! PURE POWER L8 300W
FSP Group HG850
be quiet! PURE POWER L8 350W
FSP Group HGX450
be quiet! PURE POWER L8 400W
FSP Group HGX550
be quiet! PURE POWER L8 500W
FSP Group HGX650
be quiet! PURE POWER L8 600W
FSP Group PT-450M
be quiet! PURE POWER L8 700W
FSP Group PT-550M
be quiet! Straight Power 11 450W
FSP Group PT-650M
FSP Group PT850FM
be quiet! Straight Power 11 550W
FSP Group PT1000FM
be quiet! Straight Power 11 650W
FSP Group PT1200FM
be quiet! Straight Power 11 750W
FSP Group Raider 450
be quiet! Straight Power 11 850W
FSP Group Raider 550
be quiet! Straight Power 11 1000W
be quiet! STRAIGHT POWER E9 400W
FSP Group Raider 650
be quiet! STRAIGHT POWER E9 450W
FSP Group Raider 750
be quiet! STRAIGHT POWER E9 500W
FSP Group Raider S 450
be quiet! STRAIGHT POWER E9 480W CM
FSP Group Raider S 550
be quiet! STRAIGHT POWER E9 580W CM
FSP Group Raider S 650
be quiet! STRAIGHT POWER E9 680W CM
FSP Group Raider S 750
be quiet! STRAIGHT POWER E9 680W
FSP Group SAGA+ 400R
FSP Group SAGA+ 450R
FSP Group SAGA+ 500R
BFG BFGR650WGSPSU
FSP Group TWINS500
BFG EX-1000
FSP Group TWINS700
FSP Group VITAL 400
BitFenix BFP-FUR-550G-KSXK-RP
FSP Group ZEN 400
BitFenix BFP-FUR-650G-KSXK-RP
BitFenix BFP-FUR-750G-KSXK-RP
BitFenix BP-WG450UMAG-7FM
BitFenix BP-WG550UMAG-7FM
G.Skill PS750G
BitFenix BP-WG650UMAG-7FM
BitFenix BP-WG750UMAG-7FM
G.Skill PS850G
BitFenix BP-WG850UMAG-7FM
G.Skill PS850P
G.Skill PS1250P
BitFenix Formula Gold 450
GAMDIAS ASTRAPE M1-550W
BitFenix Formula Gold 550
GAMDIAS ASTRAPE M1-650B
BitFenix Formula Gold 650
BitFenix Formula Gold 750
GAMDIAS ASTRAPE M1-650W
Broadway Com Corp OKIA-BLACK-550
GAMDIAS ASTRAPE P1-650W-G
GAMDIAS ASTRAPE P1-750W-G
GAMDIAS CYCLOPS X1-1200W-P
Game Max GM-1050
Gigabyte GE-P450P-C2
Gigabyte GZ-EMS55A-C1
Broadway Com Corp OKIA-BLACK-600
Gigabyte GZ-EMS65A-C1
Broadway Com Corp OKIA-BLACK-680
Gigabyte PB500
Broadway Com Corp P4-OKIA-550-RB
Cougar GX-S550
Chieftec GPS-600A8
HEC ACE-580UB
Cooler Master 400W MasterWatt Lite 230V
HEC HEC200SA2FX
Cooler Master 500W MasterWatt Lite 230V
Insignia NS-PCW5508
In win C750W
Cooler Master 600W MasterWatt Lite 230V
In win C900W
In win Commander III 600
Cooler Master 700W MasterWatt Lite 230V
In win Commander III 700
Cooler Master B500
In win Commander III 800
In win GreenMe 550
Cooler Master B600 ver. 2
In win GreenMe 650
Cooler Master G450M
In win IP-P300BN7-2
In win IP-S200DF1-0
Cooler Master G550M
In win IP-S300FF1-0
Cooler Master G650M
In win IP-S350CQ2-0T
Cooler Master G750M
In win IRP-COM750 II
In win IRP-COM850 II
Cooler Master M620
In win IRP-COM1200
In win IRP-COM1200 II
In win IRP-GOL900
Cooler Master MasterWatt 550
Cooler Master MasterWatt 750 TUF Gaming Edition
Cooler Master MasterWatt Lite 500W Full Range
Kingwin ABT-450MM
Cooler Master MasterWatt Lite 600W Full Range
Kingwin ABT-610MM
Cooler Master MasterWatt Maker 1500 no Bluetooth
Kingwin ABT-650MM
Kingwin ABT-730MM
Cooler Master MPW-5502-ACABW 230V
Kingwin ABT-750MM
Cooler Master MPX-4501-ACAAB-US
Kingwin ABT-850MM
Cooler Master MPX-4501-AMAAB-US
Kingwin ABT-1000MA1S
Cooler Master MPX-6501-AMAAB-US
Kingwin ABT-1050MM
Cooler Master MPX-7501-AMAAB-US
Cooler Master MPZ-C001-AFBAT
Kingwin ABT-1220MA1S
Cooler Master MPZ-C002-AFBAT
Kingwin AP-550
Cooler Master MWE 400
Kingwin KX-1000
Cooler Master MWE 450
Cooler Master MWE 500
Kingwin LZ-660
Cooler Master RS400-PSARI3-US
Kingwin LZ-750
Kingwin LZ-850
Cooler Master RS400-PSARJ3-US
Cooler Master RS450-ACAAD3-US
Kingwin LZ-1000
Kingwin LZG-550
Cooler Master RS450-ACAAE3-US
Kingwin LZG-700
Kingwin LZG-850
Cooler Master RS450-ASAAS1-BA
Kingwin LZG-1000
Cooler Master RS-460-PMSR-A3
Kingwin LZG-1300
Cooler Master RS-460-PSAR-I3
Kingwin LZP-550
Cooler Master RS-460-PSAR-J3
Kingwin LZP-650
Cooler Master RS-475-PCAR
Kingwin LZP-750
Cooler Master RS500-ACAAB1-US
Kingwin LZP-850
Cooler Master RS500-ACABB1-UK
Kingwin LZP-1000
Cooler Master RS500-PCARA3-US
Kingwin MK-650W
Cooler Master RS500-PCARD3-US
Cooler Master RS-525-PCAR
Kingwin MK-750W
Cooler Master RS-550-80GA
Cooler Master RS550-ACAAB1-US
Kingwin MK-850W
Cooler Master RS-550-ACAA-D3
Kingwin MK-1000W
Cooler Master RS-550-AMAA-G1
Kingwin MKX-850W
Cooler Master RS550-AMAAG1-S1
Kingwin STR-500
Cooler Master RS550-PCARE3-US
Cooler Master RS550-PCARN1-US
Kuroutoshikou KRPW-L5-500W 80+
Cooler Master RS550-SPPAD3-US
LEPA B450-MB
LEPA B550-MB
Cooler Master RS600-ACAAB1-US
LEPA B550-SA
Cooler Master RS-600-ACAB-D3
Cooler Master RS-600-AMBA-D3
LEPA B650-MB
Cooler Master RS600-PCARE3-US
LEPA B650-SA
Cooler Master RS650-ACAAB1-US
Cooler Master RS650-ACAAD3-US
LEPA B700-MB
Cooler Master RS650-ACAAE3-US
LEPA B800-MB
LEPA B850-MA
Cooler Master RS-650-AMAA-G1
Cooler Master RS650-AMAAG1-S1
LEPA B1000-MB
LEPA G500-MB
Cooler Master RS700-AFBAG1-US
LEPA G600-MB
LEPA G650-MAS
Cooler Master RS-700-AMBA-D3
LEPA G700-MB
LEPA G800-MB
Cooler Master RS700-PCAAE3-US
LEPA G1000-MA
Cooler Master RS750-ACAAB1-US
Cooler Master RS750-ACAAD3-US
LEPA G1000-MB
Cooler Master RS750-ACAAE3-US
Cooler Master RS-750-AMAA-G1
LEPA G1200-MA
Cooler Master RS750-AMAAG1-S1
Cooler Master RS800-80GAD3-US
Cooler Master RS850-AFBAG1-US
LEPA G1600-MA
Cooler Master RS850-AMBAJ3-US
LEPA N350-SB
Cooler Master RS-850-SPHA-D3
LEPA N400-SB
Cooler Master RS850-SPM2D3-US
Cooler Master RSA00-80GAD3-US
Cooler Master RSA00-AFBAG1-US
Cooler Master RSA00-AMBAJ3-US
Cooler Master RSA00-SPM2D3-US
Cooler Master RSA00-SPPAD3-US
Cooler Master RS-A50-SPHA-D3
Cooler Master RSC00-80GAD3-US
Cooler Master RS-D00-SPHA-D3
Cooler Master RSF00-SPM2D3-US
Cooler Master Silent Pro M2
Cooler Master V450
Cooler Master V550
Cooler Master V550S
Cooler Master V650
Cooler Master V750
Cooler Master V1200
CoolMax CA-300
LEPA N500-SA
LEPA N600-SB
CoolMax CA-350
LEPA P1375-MA
CoolMax CA-400
Lian-Li PE-550
CoolMax CA-450
CoolMax CL-500B
Lian-Li PE-750
CoolMax CL-700B
Linkworld LPG8 630w
CoolMax CM-300
Linkworld LPG12-35-p4
CoolMax CT-450 silver
Linkworld LPK2-30-P4
CoolMax CU-600B
CoolMax CU-700B
CoolMax CUG-700B
CoolMax CUG-950B
Logisys AT750BK
CoolMax CUL-650B
Logisys PS350MA
CoolMax CUL-750B
Logisys PS480D
CoolMax CUL-850B
CoolMax CUL-950B
Logisys PS480D2
Logisys PS480D-BK
Logisys PS480E12
CoolMax CUQ-1200B
Logisys PS480X2
CoolMax CUQ-1350B
Logisys PS550AC
CoolMax CX-400B
Logisys PS550E12
CoolMax CX-550B
CoolMax CXI-600B
Logisys PS550E12BK
CoolMax I-500
Logisys PS575XBK
CoolMax MP-550B
CoolMax NW-650B
Logisys PS600XBK
CoolMax RM-750B
Mars Gaming MP700
CoolMax RM-1000B
CoolMax V-400
Mars Gaming MPII650
CoolMax V-500
Mushkin MKNPSJL800
CoolMax V-600
Mushkin MKNPSJL1000
CoolMax VL-600B
Nexus NX-5000 R3
CoolMax ZP-750B
NOX NXHM650BZ
NOX NXHUMMER750GD
NOX NXURTX850
NZXT E500
CoolMax ZP-850B
CoolMax ZP-1000B
NZXT E650
NZXT E850
CoolMax ZPG-500B
NZXT HALE82 V2 550W
CoolMax ZPG-1200B
NZXT HALE82 V2 700W
CoolMax ZU-500B
CoolMax ZU-600B
CoolMax ZU-700B
CoolMax ZU-800B
CoolMax ZU-900B
NZXT HALE82-650-M
CoolMax ZU-1000B
NZXT HALE82-750-M
CoolMax ZX-500
NZXT HALE82-850-M
CoolMax ZX-600
CoolMax ZX-700
NZXT HALE82N 550W
Corsair AX650
NZXT HALE82N 650W
Corsair AX750
NZXT HALE82N 750W
Corsair AX760
Corsair AX760i
NZXT HALE90 V2 850W
Corsair AX850
NZXT HALE90 V2 1000W
Corsair AX860
Corsair AX860i
NZXT HALE90 V2 1200W
Corsair AX1200
NZXT HALE90-650-M
Corsair AX1200i
Corsair AX1500i
NZXT HALE90-750-M
NZXT HALE90-850-M
Corsair AX1500i 240V
NZXT HALE90-1000-M
Corsair AX1600i
NZXT NP-1GM-1000A-NEEU
NZXT NP-1GM-1200A-NEEU
Corsair CMPSU-620HX
OCZ OCZ500MXSP
OCZ OCZ500SXS2
OCZ OCZ550FTY
Corsair CP-9020181-NA
OCZ OCZ600MXSP
Corsair CS450M
Corsair CS550M
OCZ OCZ600SXS2
OCZ OCZ700MXSP
Corsair CS650M
Corsair CS750M
Corsair CS850M
Corsair CX400
OCZ OCZ700SXS
OCZ OCZ700SXS2
OCZ OCZ750FTY
OCZ OCZ800EXS
OCZ OCZ800EXS-B
Corsair CX430M
OCZ OCZ1000EXS
Corsair CX450 (2017)
OCZ OCZ1000EXS-B
Corsair CX450M (2015)
OCZ OCZ-FTY550W
Corsair CX500
Corsair CX-500 V3
OCZ OCZ-FTY750W
OCZ OCZ-FTY1000W
Corsair CX500M
OCZ OCZZ850M
Corsair CX550 (2017)
OCZ OCZZ1000M
OCZ OCZ-ZS550W
Corsair CX550M
OCZ OCZ-ZS650W
Corsair CX600
OCZ OCZ-ZS750W
OCZ OCZ-ZT550W
Corsair CX-600 V3
OCZ OCZ-ZT650W
Corsair CX600M
OCZ OCZ-ZT750W
Corsair CX650 (2017)
Corsair CX650M
OCZ OCZ-ZX850W
Corsair CX750
OCZ OCZ-ZX1000W
Corsair CX750 (2017)
OCZ OCZ-ZX1250W
Corsair CX-750 V3
Corsair CX750M
PC Power & Cooling FPS0750-A4M00
Corsair CX850M
PC Power & Cooling FPS1050-A5M00
Corsair G600
PC Power & Cooling FPS1200-A5M00
Corsair G700
PC Power & Cooling PPCMK2S500
Corsair G800
PC Power & Cooling PPCMK2S650
Corsair GS500
PC Power & Cooling PPCMK2S750
Corsair GS600
Corsair GS700
PC Power & Cooling PPCMK2S950
Corsair GS800
PC Power & Cooling PPCMK3S400
Corsair GS800 2013 Edition
PC Power & Cooling PPCMK3S500
Corsair HX650
Corsair HX750
PC Power & Cooling PPCMK3S600
PC Power & Cooling PPCMK3S750
PC Power & Cooling PPCMK3S850
Corsair HX750 Platinum
PC Power & Cooling PPCMK3S1200
Corsair HX750i
PC Power & Cooling PPCS500D
Corsair HX850
PC Power & Cooling PPCS760
Corsair HX850 Platinum
Corsair HX850i
Corsair HX1000
PC Power & Cooling PPCS910
PC Power & Cooling PPCT860
Corsair HX1000 Platinum
PC Power & Cooling PPCT1200ESA
Corsair HX1000i
PC Power & Cooling S47ATX-B
Corsair HX1050
PC Power & Cooling S61EPS-B
Corsair HX1200 Platinum
PC Power & Cooling S75CF
Corsair HX1200i
PC Power & Cooling T12W
Corsair RM450
Corsair RM550
Phanteks PH-P1000PS
Corsair RM550x
Corsair RM550x (2018)
Phanteks PH-P1200PS
Raidmax RX-300XT
Corsair RM650
Raidmax RX-380K
Corsair RM650i
Raidmax RX-400AF-B
Corsair RM650x
Raidmax RX-400XT
Raidmax RX-450K
Corsair RM650x (2018)
Corsair RM750
Raidmax RX-500AE
Raidmax RX-500AF
Corsair RM750i
Raidmax RX-500AF-B
Corsair RM750x
Raidmax RX-500XT
Corsair RM750x (2018)
Corsair RM750x White
Raidmax RX-530SS
Raidmax RX-535AP
Raidmax RX-535AP-R
Corsair RM850
Raidmax RX-535AP-S
Corsair RM850i
Raidmax RX-600AE-B
Corsair RM850x
Raidmax RX-600AF
Corsair RM850x (2018)
Corsair RM850x White
Raidmax RX-600AF-B
Corsair RM1000
Raidmax RX-630SS
Corsair RM1000i
Raidmax RX-635AP
Corsair RM1000x
Raidmax RX-635AP-S
Raidmax RX-700AC
Corsair SF450
Raidmax RX-700AC-B
Corsair SF600
Raidmax RX-700AT
Corsair TX550M
Raidmax RX-700GH
Corsair TX550M Gold
Raidmax RX-730SS
Corsair TX650
Raidmax RX-735AP
Corsair TX650 V2
Raidmax RX-735AP-R
Raidmax RX-735AP-S
Corsair TX650M
Raidmax RX-800GH
Corsair TX650M Gold
Corsair TX750
Raidmax RX-835AP
Raidmax RX-850AE
Corsair TX750 V2
Raidmax RX-900GH
Raidmax RX-1000AE
Corsair TX750M
Corsair TX750M Gold
Corsair TX850
Raidmax RX-1000AE-B
Corsair TX850 V2
Raidmax RX-1000GH
Raidmax RX-1200AE
Corsair TX850M
Raidmax RX-1200AE-B
Corsair TX850M Gold
Replace Power RP-TFX-420W
Corsair VS350
Corsair VS400
RIOTORO ENIGMA 850
Corsair VS450
RIOTORO ONYX 650
RIOTORO ONYX 750
Rocketfish RF-900WPS
Corsair VS500
Rosewill ARC 450
Corsair VS550
Corsair VS600
Corsair VS650
Corsair VX450
Rosewill ARC 550
Corsair VX550
Rosewill ARC 650
Rosewill ARC 750
Cougar 31TC065.0035
Rosewill ARC M450
Cougar CMD 500
Rosewill ARC M550
Rosewill ARC M650
Cougar CMD 600
Rosewill CAPSTONE 1000M-2
Cougar CMX550V3
Rosewill Capstone G750
Cougar CMX700V3
Rosewill Capstone G850
Rosewill Capstone G1000
Rosewill Capstone G1200
Cougar CMX850V3
Rosewill Capstone-450
Cougar CMX1200V3
Rosewill Capstone-450-M
Corsair CX-430 V3
Rosewill Capstone-550
Cougar 700CM
Rosewill Capstone-550-M
Cougar 1000CMX
Rosewill Capstone-650
Rosewill Capstone-650-M
Cougar A560
Rosewill Capstone-750
Rosewill Capstone-750-M
Cougar A760
Rosewill Capstone-1000-M
Cougar DX500
Rosewill FORTRESS-450
Cougar DX600
Cougar GX700
Rosewill FORTRESS-550
Cougar GX800V3
Rosewill FORTRESS-650
Cougar GX1050
Rosewill FORTRESS-750
Cougar GX-S650
Rosewill Glacier 500M
Cougar GX-S750
Rosewill Glacier 600M
Cougar PX700
Cougar PX700V2
Rosewill Glacier 700M
Cougar RS450
Rosewill Glacier 850M
Cougar RS650
Cougar RSB400
Cougar RX500
Cougar SL400
Rosewill Glacier 1000M
Cougar SL500
Rosewill Glacier 1200M
Cougar SL600
Rosewill HERCULES-1600
Cougar SX700
Rosewill HERCULES-1600S
Cougar SX850
Rosewill Hive-550
Cougar VTE600
Cougar VTX700
Rosewill Hive-550S
Cyonic AU-450X
Rosewill Hive-650
Cyonic AU-550X
Rosewill Hive-650S
Cyonic AU-650X
Rosewill Hive-750
Deepcool DA500
Rosewill Hive-750S
Deepcool DN400
Rosewill HIVE-850S
Deepcool DQ550ST
Rosewill HIVE-1000S
Rosewill LEPTON 500
Deepcool DQ650ST
Rosewill LEPTON 600
Deepcool DQ750ST
Rosewill LEPTON 700
Diablotek PHD350
Rosewill LIB650
Rosewill LIB800
Diablotek PHD380M
Rosewill LIGHTNING-800
Diablotek PHD550
Rosewill LIGHTNING-1000
Diablotek PHD650
Rosewill LIGHTNING-1300
Diablotek PHD750
Rosewill PHOTON-550
Rosewill PHOTON-650
Rosewill PHOTON-750
Rosewill PHOTON-850
Rosewill PHOTON-1050
Rosewill PHOTON-1200
Rosewill PHOTON-1350
Rosewill Quark 550
Rosewill Quark 650
Rosewill Quark 750
Rosewill Quark 850
Rosewill Quark 1000
Rosewill Quark 1200
Rosewill RBR1000-M
Rosewill RD400-2-DB
Diablotek PHD850
Rosewill RD400-2-SB
Diablotek PSDA300
Diablotek PSDA320M
Diablotek PSDA350
Diablotek PSDA400
Rosewill RD450-2-DB
Diablotek PSDA500
Rosewill RD450-2-SB
Diablotek PSDA600
Diablotek PSUL575
Diablotek PSUL675
Diablotek PSUL775
Rosewill RD500-2DB
Dynapower EJ-750A80
Rosewill RD500-2SB
Rosewill RD600-M
Enermax B550-SA
Rosewill RD700
Enermax EDF550AWN
Rosewill RG430-S12
Rosewill RG530-S12
Rosewill RG630-S12
Rosewill RG700-S12
Enermax EDT1050EWT
Rosewill RP600V2-S-SL
Enermax EDT1250EWT
Rosewill RV2-500
Enermax EGX850EWL
Enermax EGX1250EWT
Rosewill RV2-600
LIBERTY ECO 720W
Rosewill RV2-700
Enermax EMD625AWT
Enermax EMG700AWT
Enermax EMG800EWT
Enermax EMG900EWT
Enermax EMP500AGT
Rosewill RV350
Enermax EMR1350EWT
Rosewill RV350-2
Enermax EMT750EWT
Rosewill RX750-S-B
Enermax EMT800EWT
Rosewill RX850-S-B
Rosewill SilentNight-500
Enermax ENM750AWT
Enermax ENP450AST
Rosewill SL-300TFX
Rosewill Tachyon-550
Enermax ENP500AWT
Rosewill Tachyon-650
Enermax ENP550AWT
Rosewill Tachyon-750
Enermax ENP550AWT B
Rosewill Tachyon-1000
Enermax ENP600AWT
Rosewill TOKAMAK 1200
Enermax EPG500AWT
Rosewill VALENS-500
Rosewill VALENS-500M
Enermax EPG600AWT
Rosewill VALENS-600
Enermax EPM500AWT
Rosewill VALENS-600M
Rosewill VALENS-700
Rosewill VALENS-700M
Enermax EPM600AWT
SeaSonic FOCUS Plus 550 Gold
Enermax EPM750AWT
SeaSonic FOCUS Plus 650 Gold
SeaSonic FOCUS Plus 750 Gold
SeaSonic FOCUS PLUS 850 Gold
SeaSonic M12II 520 Bronze
Enermax EPM850EWT
SeaSonic M12II 850 EVO
SeaSonic Platinum-1000
Enermax EPM1000EWT
SeaSonic Platinum-1200
SeaSonic PRIME 600 Titanium
SeaSonic PRIME 1300 Gold
SeaSonic PRIME 1300 Platinum
Dynapower EP-25X.E152
SeaSonic PRIME Ultra Gold 550
Dynapower EP-45X.0562B
SeaSonic PRIME Ultra Gold 650
SeaSonic PRIME Ultra Gold 750
SeaSonic PRIME Ultra Gold 850
SeaSonic PRIME Ultra Gold 1000
Anima APII500
SeaSonic PRIME Ultra Platinum 550
SeaSonic PRIME Ultra Platinum 650
SeaSonic PRIME Ultra Platinum 750
SeaSonic PRIME Ultra Platinum 850
SeaSonic PRIME Ultra Platinum 1000
SeaSonic S12G-450
SeaSonic S12G-550
SeaSonic S12G-650
SeaSonic S12G-750
SeaSonic S12II 380B
SeaSonic S12II 430B
SeaSonic S12II 520
SeaSonic S12II 620
SeaSonic Snow Silent 1050
SeaSonic SS-300ES
SeaSonic SS-300ET Bronze
SeaSonic SS-300SFD
SeaSonic SS-300TFX Bronze
SeaSonic SS-300TGW
SeaSonic SS-350ET Bronze
SeaSonic SS-350SFE
SeaSonic SS-350TFX
SeaSonic SS-350TGM Bulk
SeaSonic SS-350TGM Retail
SeaSonic SS-400ET Bronze
SeaSonic SS-400FL
SeaSonic SS-400FL2
SeaSonic SS-460FL2
SeaSonic SS-500ES Bronze
SeaSonic SS-430ST
SeaSonic SS-500ET Bronze
SeaSonic SS-520FL2
SeaSonic SS-520GM2
SeaSonic SS-560KM Active PFC F3
SeaSonic SS-600ES
SeaSonic SS-600ET
SeaSonic SS-620GM2
SeaSonic SS-650AM
SeaSonic SS-650KM
SeaSonic SS-650KM3
SeaSonic SS-660XP2
SeaSonic SS-750AM
SeaSonic SS-750AM2
SeaSonic SS-750KM3
SeaSonic SS-750XP2S
SeaSonic SS-760XP2
Green 600B-HP Plus
Green 700B-HP Plus
SeaSonic SS-850AM2
Green GP330A-ES
SeaSonic SS-850AM
SeaSonic SS-860XP2
SeaSonic SS-1050XP3
SeaSonic SS-750KM
SeaSonic SS-1250XM2
SeaSonic SSP-300SFG
Sentey SDP750-SS
Sentey SDP650-SS
Sentey SDP550-SS
Sentey GSP1000-SM
Sentey GSP850-SM
Sentey GSP750-SM
Sentey GSP650-SM
Sentey ERP-700-SS
Sentey ERP-600-SS
Sentey ERP-600-SM
SeaSonic X-1250
SeaSonic X-1050
SeaSonic X-850
SeaSonic X760 Gold
SeaSonic X660 Gold
SeaSonic TFX 350
SeaSonic SSR-1200PD
SeaSonic SSR-1200GD
SeaSonic SSR-1000TR
SeaSonic SSR-1000TD
SeaSonic SSR-1000PD
SeaSonic SSR-1000FX
SeaSonic SSR-850TR
SeaSonic SSR-850TD
SeaSonic SSR-850PX
SeaSonic SSR-850PD
SeaSonic SSR-850GD-AIRTOUCH
SeaSonic SSR-750TR-SNOWSILENT
SeaSonic SSR-750TR
SeaSonic SSR-750TD
SeaSonic SSR-750RM
SeaSonic SSR-750PX
SeaSonic SSR-750PD
SeaSonic SSR-750GD
SeaSonic SSR-750FM
SeaSonic SSR-650TR
SeaSonic SSR-650TD
SeaSonic SSR-650SGX
SeaSonic SSR-650RM
SeaSonic SSR-650PX
SeaSonic SSR-650PD
SeaSonic SSR-650GD
SeaSonic SSR-650FM
SeaSonic SSR-550RM
SeaSonic SSR-550PX
SeaSonic SSR-550FM
SeaSonic SSR-450SGX
SeaSonic SSR-450RM
SeaSonic SSR-450FM
SeaSonic SSR-360GP
SeaSonic SSR-350ST
SeaSonic SSP-650RT
SeaSonic SSP-550RT
SeaSonic SSP-450RT
SeaSonic SSP-350ST
SeaSonic SSP-350SE
SeaSonic SSP-300SUG
SeaSonic SSP-300ST
SeaSonic SS-850HT Silver
SeaSonic SS-750HT Silver
Sentey SDP850-SS
SHARKOON SilentStorm Icewind 550 Watt
SHARKOON SilentStorm Icewind 650 Watt
SHARKOON SilentStorm Icewind 750 Watt
SHARKOON SilentStorm Icewind black 550 Watt
SHARKOON SilentStorm Icewind black 650 Watt
SHARKOON SilentStorm Icewind black 750 Watt
SHARKOON SilentStorm SFX Bronze 450 Watt
Sharkoon SilentStorm SFX Bronze 350 Watt
Sharkoon SilentStorm SFX Gold
SHARKOON WPC450 Bronze
SHARKOON WPC550 Bronze
SHARKOON WPC650 Bronze
SHARKOON WPC750 Bronze
SHARKOON WPM400
SHARKOON WPM500
SHARKOON WPM600
SHARKOON WPM700
Silverstone DA700
Silverstone DA750
Silverstone NJ450-SXL
Silverstone NJ520
Silverstone OP750
Silverstone OP800
Silverstone OP850
Silverstone OP1000-E
Silverstone OP1000-P
Silverstone SST-ET550-B
Silverstone SST-ST40F-ES
Silverstone SST-ST50F-PB
Silverstone SST-ST65F-G
Silverstone SST-ST75F-G Evolution
Silverstone SST-ST85F-G Evolution
Silverstone SST-ST1000-G Evolution
Silverstone SST-ST1000-PT
Silverstone SST-ST1200-G Evolution
Silverstone SST-ST1200-PT
Silverstone SST-SX500-LG
Silverstone SST-SX800-LTI
Silverstone ST30SF
Silverstone ST30SF-V2
Silverstone ST40F-ES
Silverstone ST40F-ESB
Silverstone ST40NF
Silverstone ST45SF
Silverstone ST45SF-V3
Silverstone ST45SF-G
Silverstone ST50F-ES
Silverstone ST50F-ESB
Silverstone ST50F-ESG
Silverstone ST50NF
Silverstone ST55F-G
Silverstone ST55F-PT
Silverstone ST60EF
Silverstone ST60F-ES
Silverstone ST60F-ESB
Silverstone ST60F-ESG
Silverstone ST60F-P
Silverstone ST60F-PB
Silverstone ST60F-PS
Silverstone ST60F-TI
Silverstone ST65EF
Silverstone ST65F-G
Silverstone ST65F-PT
Silverstone ST70F-ES
Silverstone ST70F-ESB
Silverstone ST70F-ESG
Silverstone ST70F-PB
Silverstone ST70F-TI
Silverstone ST75EF
Silverstone ST75F-G
Silverstone ST75F-GS
Silverstone ST75F-P
Silverstone ST75F-PT
Silverstone ST80F-TI
Silverstone ST85F-G
Silverstone ST85F-GS
Silverstone ST85F-P
Silverstone ST85F-PT
Silverstone ST1000-G
Silverstone ST1000-P
Silverstone ST1200
Silverstone ST1200-G
Silverstone ST1500
Silverstone ST1500-GS
Silverstone SX500-G
Silverstone SX600-G
Silverstone SX650-G
Silverstone SX700-LPT
Silverstone TX300
Silverstone ZM1350
Solid Gear SDGR-750E
Solid Gear SDGR-FLEX220
Sparkle ATX-450PN
Sparkle FSP300-60ATV
Sparkle FSP300-60GNV
Sparkle FSP300-60THA
Sparkle FSP300THAR-MC
Sparkle FSP350-60GNV
Sparkle FSP400-60GHS
Sparkle GW-EPS1000DA
Sparkle GW-EPS1250DA
Sparkle R-FSP400-60ETN
Sparkle R-FSP850-50TGM
Sparkle R-SPI600ACH5B
Sparkle R-SPI600GHN
Sparkle R-SPI650ACAG
Sparkle R-SPI700ACH5B
Sparkle R-SPI700GHN
Sparkle R-SPI750ACAG
Sparkle R-SPI900GCM
Sparkle R-SPI1000GCM
Sparkle R-SPM1200AXJ8
Sparkle SCC-750AF
Sparkle SCC-850AF
Sparkle SPI300GLS-B204
Sparkle SPI300T8AB-B204
Sparkle SPI460PFB2-MC2
Sparkle SPI5002UC
StarTech ATX2POW400HS
StarTech ATX2POW450HS
StarTech ATX2POWER350
StarTech ATX2POWER400
StarTech ATX2POWER430
StarTech ATX2POWER450
StarTech ATX2POWER530
StarTech ATX2PW400PRO
StarTech ATX2PW430PRO
StarTech ATX2PW450PRO
StarTech ATX2PW500PRO
StarTech ATX2PW530PRO
StarTech ATX2PW550WH
StarTech ATXPOW300PRO
StarTech ATXPOW350DF
StarTech ATXPOW350PRO
StarTech ATXPW350DELL
StarTech ATXPW500PRO2
StarTech ATXPW550PRO2
StarTech MICATXPOW255
Sunbeam IC-PSU-US-2545-DW
Sunbeam PSU-BKS-480-US
Sunbeam PSU-BKS580-US
Sunbeam PSU-COM680-BK-US
Sunbeam PSU-COM780-BK-US
Sunbeam PSU-ECO650-US
Sunbeam PSU-ECO750-US-BL
Sunbeam PSU-H680-REV-US
Sunbeam PSU-H680-REV-US-BL
Sunbeam PSU-HUSH580-US
Sunbeam PSU-HUSH580-US-BL
Thermaltake EVO-650MPCGUS
Thermaltake PS-LTP-0350NNCNUS-F
Thermaltake PS-LTP-0450NNCNUS-F
Thermaltake PS-LTP-0550NNCNUS-F
Thermaltake PS-SPR-0600NHFAWU-1
Thermaltake PS-SPR-0650FPCBUS-R
Thermaltake PS-SPR-0700NHFAWU-1
Thermaltake PS-SPR-0750FPCBUS-R
Thermaltake PS-SPR-0850FPCBUS-R
Thermaltake PS-TPD-0650MPCGUS-1
Thermaltake PS-TPD-0750MPCGUS-1
Thermaltake PS-TPD-0850MPCGUS-1
Thermaltake PS-TPD-1000MPCGUS-1
Thermaltake PS-TPD-1200MPCGUS-1
Thermaltake PS-TPD-1500MPCGUS-1
Thermaltake TR-700
Thermaltake TR-600P
Thermaltake TR-600
Thermaltake TR-500P
Thermaltake TR-450P
Thermaltake TR-380P
Thermaltake TR2 S 550W
Thermaltake TPX-1475M
Thermaltake TPX-1375M
Thermaltake TPX-1275M
Thermaltake TPX-875M
Thermaltake TPX-775M
Thermaltake TPX-675M
Thermaltake TPX-575M
Thermaltake TPG-1200M
Thermaltake TPG-1050M
Thermaltake TPG-850M
Thermaltake TPG-750M
Thermaltake TPG-700M
Thermaltake TPG-650M
Thermaltake TPG-600M
Thermaltake TP-1500M
Thermaltake TP-1350M
Thermaltake TP-1200M
Thermaltake TP-1000M
Thermaltake TP-750P
Thermaltake TP-650P
Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1200 Platinum
Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850 Platinum
Thermaltake Toughpower Grand RGB 850 SE
Thermaltake Toughpower Grand RGB 750 SE
Thermaltake Toughpower Grand RGB 650 SE
Thermaltake TP-750M
Thermaltake Toughpower SFX 600W Gold
Thermaltake SP-750PCBUS
Thermaltake SP-430P
Thermaltake SP-550PCBUS
Thermaltake SP-650MPCBUS
Thermaltake SP-650PCBUS
Thermaltake PS-TR2-0700NPCGUS-G
Thermaltake PS-TR2-0600NPCGUS-G
Thermaltake PS-TR2-0600NPCBUS-B
Thermaltake PS-TR2-0500NPCGUS-G
Thermaltake PS-TR2-0500NPCBUS-B
Thermaltake PS-TR2-0450NPCGUS-G
Thermaltake PS-TR2-0450NPCBUS-B
Thermaltake PS-TPI-1250DPCTUS-T
Thermaltake PS-TPG-1500DPCTUS-T
Thermaltake TR-700P
Thermaltake PS-TPG-1250DPCTXX-T
Thermaltake PS-TPG-1250DPCTUS-T
Thermaltake PS-TPG-1200FPCPUS-P
Thermaltake PS-TPG-1200FPCGUS-1
Thermaltake PS-TPG-1200DPCPUS-P
Thermaltake PS-TPG-1050FPCPUS-P
Thermaltake PS-TPG-1050DPCPUS-P
Thermaltake PS-TPG-1050FPCGUS-1
Thermaltake PS-TPG-1050DPCGUS-G
Thermaltake PS-TPG-1050DPCGUS-1
Thermaltake PS-TPG-1000DPCTUS-T
Thermaltake PS-TPG-0850MPCGUS-1
Thermaltake PS-TPG-0850FPCPUS-P
Thermaltake PS-TPG-0850FPCGUS-R
Thermaltake PS-TPG-0850DPCGUS-G
Thermaltake PS-TPG-0850DPCGUS-1
Thermaltake PS-TPG-0750MPCGUS-1
Thermaltake PS-TPG-0750FPCGUS-R
Thermaltake PS-TPG-0750DPCGUS-R
Thermaltake PS-TPG-0750DPCGUS-G
Thermaltake PS-TPG-0750DPCGUS-1
Thermaltake PS-TPG-0650MPCGUS-1
XFX P1-550G-TS3X
XFX P1-550S-XXBA
XFX P1-600B-XTFR
XFX P1-650B-BEFX
XFX P1-650G-TS3X
Thermaltake TR-800P
XFX P1-650S-CAB9
XFX P1-650S-NLB9
XFX P1-650X-CAG9
Thermaltake TRS-0650P-2
XFX P1-650X-CAH9
XFX P1-650X-XXB9
XFX P1-750B-BEFX
XFX P1-750B-CAG9
Thermaltake TRX-650M
XFX P1-750B-NLG9
XFX P1-750G-TS3X
XFX P1-750S-CAB9
XFX P1-750S-NLB9
Thermaltake TRX-1000M
(XFX PRO650W (P1-650S-NLB9
Thermaltake TRX-1200M
XFX PRO850W (P1-850S-NLB9)
XFX P1-1250-BEFX
XFX P1-1050-BEFX
XFX P1-1000-BELX
XFX P1-850S-NLB9
XFX P1-850S-CAB9
Thermaltake W0070
Thermaltake W0070RUC
XFX P1-850B-NLG9
Thermaltake W0132RU
Thermaltake W0133RU
Zalman ZM1000-HP
Zalman ZM770-XT
Zalman zm-750-XG
Xion AXP-700K14XE
Xion XON-1250P14HE
Xion XON-1100P14HE
Xion XON-1000P14F
Xion XON-850P14F
Thermaltake W0155RU
XFX PRO750W (P1-750S-NLB9)
Xion XON-800R14N
Xion XON-700P12F
XFX P1-850X-XXB9
Xion EN-600F12
Xion EN-450F12BK
Xion AXP-1000R14HE
Xion AXP-1000K14XE
Thermaltake W0227RU
Xion AXP-850R14N
Xion AXP-850K14XE
Thermaltake W0292RU
Thermaltake W0306RU
Thermaltake W0307RU
Xion AXP-700W14FG
Zalman ZM660-XT
Zalman ZM600-ST
Zalman ZM600-HP
Thermaltake W0308RU
Zalman ZM500-RS
Zalman ZM460B-APS
Zalman 1000-HP Plus
Zalman 1250 Platinum
Zalman 850-HP Plus
Zalman ZM500-HP
Zalman 400-LE
Xigmatek ACXTNRP-PC402
Thermaltake W0319RU
Xigmatek ACXTNRP-PC502
Xigmatek NRP-MC702
Thermaltake W0328RU
Thermaltake W0355RA
Thermaltake W0379RU
Thermaltake W0382RU
Xigmatek NRP-MC802
Thermaltake W0388RU
Thermaltake W0393RE
Thermaltake W0493RE
Thortech TTB650G
Thortech TTB800G
Thortech TTB850G
Thortech TTBK00G
Thortech TTBK20G
Thortech TTBPK00G
Thortech TTBPK20G
Topower GAPS-500LX
Topower GAPS-500MX
Topower TOP-400W80
Topower TOP-400W801
Topower TOP-500PM
Topower TOP-500WB
Topower TOP-600WB
Xigmatek NRP-MC1002
Topower TOP-650PM
Topower TOP-800WB
Topower TOP-900W
Topower TOP-1000P12-ADJ
Topower TOP-1000WG
Topower TOP-1200W
Topower ZU-400W12
Xigmatek NRP-PC702
Topower ZU-450W
Xigmatek NRP-PC602
Topower ZU-500W
Topower ZU-550W
Topower ZU-650W
VisionTek 900488
Topower ZU-750W
Topower ZU-950
Topower ZU-1050W
VisionTek 900489
VisionTek 900490
XFX P1-550B-BEFX
XFX P1-500B-XTFR
XFX P1-450S-XXB9
XFX P1-450S-X2B9
XFX P1-400B-XTFR
XClio X14S8P4 850W
TUNIQ PSU-POT750-BK
Ultra LSP650
Ultra LSP750
Ultra U12-41562
Ultra U12-41563
Ultra U12-41564
XClio X14S4P4 600W
XClio X14S4P3 550W
XClio X14S4P3 500W
XClio STABLEPOWER GOLD 1000W
STABLEPOWER GOLD 750W
XClio STABLEPOWER 1000W
XClio STABLEPOWER 850W
XClio STABLEPOWER 500W
XClio STABLEPOWER 460W
XClio GREATPOWER 1200W
Ultra U12-42466
XClio GREATPOWER 1000W
Ultra U12-42467
XClio Goodpower 750W
Ultra U12-42505
XClio Goodpower 650W
XClio Goodpower 550W
XClio GOODPOWER 500W
XClio DIAMONDPOWER 1080W
XClio DIAMONDPOWER 880W
Ultra U12-43185
XClio X14S4P4 650W
Ultra U12-43186
Ultra U12-43187
Ultra ULTLSP450
Ultra ULT-LSP550
VisionTek 900346
VisionTek 900347
VisionTek 900349
Super Flower SF-300P14HE
Super Flower SF-350P14XE
Super Flower SF-430P14FG
Super Flower SF-450P14XE (HX)
Super Flower SF-500P14FG
Super Flower SF-550F14MT
Super Flower SF-550P14HE
Super Flower SF-550P14XE
Super Flower SF-650F14MG
Super Flower SF-650P14XE
Super Flower SF-750F14MG
Super Flower SF-750P14XE
Super Flower SF-850F14MG
Super Flower SF-1000F14MG
Super Flower SF-1000F14MP Black
Super Flower SF-1000F14MP White
Super Flower SF-1200F14MP Black
Super Flower SF-1200F14MP White
Super Flower SF-2000F14HP
Tacens 1RVIIAG600
Tacens APII500
Thermaltake PS-LTP-0650NPCNUS-F
Thermaltake PS-SPD-0500NPCWUS-W
Thermaltake PS-SPD-0600NPCWUS-W
Thermaltake PS-SPD-0700NPCWUS-W
Thermaltake PS-SPG-0650DPCGUS-G
Thermaltake PS-SPG-0750DPCGUS-G
Thermaltake PS-SPR-0500NHFAWU-1
Green GP330A-EUD 80PLUS Bronze
Green GP330A-ESD
Green GP330A-EU-PLUS
Green GP330A-SP-PLUS
Green GP330S
Green GP380A-ES
Green GP380A-ESD
Green GP380A-EU
Green GP380A-EUD
Green GP380A-SP+
Green GP430A-ES
Green GP430A-ESD
Green GP430A-EU
Green GP430A-EUD
Green GP430A-EU-PLUS
Hatron HPS230
Green GP430A-HE
Green GP430A-SP
Hatron HPS280
Hatron HPS350
Green GP450A-UK
SADATA SP-13
SADATA SP-16
Green GP480A-ES
SADATA SP330
SADATA SP350
SADATA SP400
TSCO TP 570W
Green GP480A-ESD
TSCO TP 650W
TSCO TP 700W
Green GP480A-EU
TSCO TP 800
Green GP480A-EUD
Green GP480A-SP
Green GP530A-ES
TSCOTP 620W
Green GP530A-ESD
Green GP530A-EU
Green GP530A-EUD
Green GP550A-UK
Green GP550A-ZS
Green GP580A-ES
Green GP580A-ESD
Green GP600A-HP
Green GP650A-UK
Green GP650A-ZS
Green GP650B-OC
Green GP650B-OCPT
Green GP700A-HP
Green GP750A-ZS
Green GP750B-HP
Green GP750B-OC-Plus
Green GP750B-OCPT
Green GP850B-OC Plus
Green GP850B-OCPT
Green GP1050B-OC Plus
Green GP1050B-OCDG
برند
Green
-
مدل
500b-hp Plus
-
سری
+HP
-
فرم فاکتور
SSI EPS12V, ATX12V Ver2.4
-
ماژولار
نیمه ماژولار
-
استاندارد 80PLUS
طلایی
-
بیشینه توان خروجی
500 وات
-
بازده انرژی
87 تا 92 درصد
-
سایز فن
135 میلی متری
-
ریل 12 ولت
1 عدد
-
محدوده ولتاژ ورودی
100 تا 240 ولت
-
محدوده جریان ورودی
8 آمپر
-
محدود فرکانس قابل قبول
50 تا 60 هرتز
-
جریان خروجی
+3.3V@20A,+5V@,20A,+12V@41.6A,-12V@0.3A,+5VSB@3A
-
کانکتور مادربرد
1 عدد 4+20 پین
-
کانکتور پردازنده
1 عدد 8 پین
-
کانکتور کارت گرافیک
1 عدد 2+6 پین
-
کانکتور درایو ذخیره سازی
6 عدد 5 پین
-
کانکتور چهارپین جانبی
4 عدد 4 پین
-
کانکتور فلاپی
1 عدد
-
ابعاد
6.2x5.9x3.38 اینچ
-
وزن
نامشخص
-
عمر مفید
100,000 ساعت
-

مکعب را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید...

عضویت در خبرنامه مکعب

برای دریافت خبرنامه پست الکترونیک خود را وارد کنید!
در حال بررسی ...
تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت سازه اینترنتی مکعب می باشد و هرگونه کپی برداری به همراه ذکر منبع بلامانع می باشد..