شرکت سازه اینترنتی مکعب

TOSHIBA AL AL15SEB030N 300GB
TOSHIBA AL AL13SXB30EA 300GB
TOSHIBA MG MG06SCA10TA 10TB
TOSHIBA AL AL13SXB30EE 300GB
TOSHIBA AL AL15SEB060N 600GB
TOSHIBA AL AL13SXB30EN 300GB
TOSHIBA AL AL13SXB45EA 450GB
TOSHIBA AL AL13SXB45EE 450GB
TOSHIBA AL AL15SEB090N 900GB
TOSHIBA MG MG06SCA10TE 10TB
TOSHIBA AL AL13SXB45EN 450GB
TOSHIBA AL AL15SEB120N 1200GB
TOSHIBA AL AL13SXB60EA 600GB
TOSHIBA L200 HDWJ105EZSTA 500 GB
TOSHIBA AL AL13SXB60EE 600GB
TOSHIBA MG MG06SCA600A 6TB
TOSHIBA AL AL13SXB60EN 600GB
TOSHIBA L200 HDWJ105UZSVA 500 GB
TOSHIBA AL AL13SXB300N 300GB
TOSHIBA L200 HDWJ110EZSTA 1 TB
TOSHIBA MG MG06SCA600E 6TB
TOSHIBA AL AL13SXB450N 450GB
TOSHIBA L200 HDWJ110UZSVA 1 TB
TOSHIBA AL AL13SXB600N 600GB
TOSHIBA AL AL14SEB06EP 600GB
TOSHIBA AL AL14SEB06EQ 600GB
TOSHIBA MG MG06SCA800A 8TB
TOSHIBA L200 HDWL120EZSTA 2 TB
TOSHIBA AL AL14SEB09EP 900GB
TOSHIBA MG MG06SCA800E 8TB
TOSHIBA MG MG07ACA12TA 12TB
TOSHIBA L200 HDWL120UZSVA 2 TB
TOSHIBA AL AL14SEB09EQ 900GB
TOSHIBA AL AL14SEB12EP 1200GB
TOSHIBA MG MG07ACA12TE 12TB
TOSHIBA AL AL14SEB12EQ 1200GB
TOSHIBA L200 HDWK105EZSTA 500 GB
TOSHIBA MG MG07ACA14TE 14TB
TOSHIBA N300 HDWG11AEZSTA 10 TB
TOSHIBA L200 HDWK105UZSVA 500 GB
TOSHIBA L200 HDWL110EZSTA 1 TB
TOSHIBA L200 Slim HDWL110UZSVA 1 TB
TOSHIBA N300 HDWG11AUZSVA 10 TB
TOSHIBA MG MG07ACA14TA 14TB
TOSHIBA AL AL14SEB18EP 1800GB
TOSHIBA AL AL14SEB18EQ 1800GB
TOSHIBA AL AL14SEB030N 300GB
TOSHIBA N300 HDWN160EZSTA 6 TB
TOSHIBA MG MG04ACA100N 1TB
TOSHIBA AL AL14SEB045N 450GB
TOSHIBA AL AL14SEB060N 600GB
TOSHIBA MG MG04ACA200A 2TB
TOSHIBA AL AL14SEB090N 900GB
TOSHIBA N300 HDWN160UZSVA 6 TB
TOSHIBA MG MG04ACA200E 2TB
TOSHIBA AL AL14SEB120N 1200GB
TOSHIBA MG MG04ACA200N 2TB
TOSHIBA N300 HDWN180EZSTA 8 TB
TOSHIBA AL AL14SXB30EA 300GB
TOSHIBA AL AL14SXB30EE 300GB
TOSHIBA MG MG04ACA300A 3TB
TOSHIBA AL AL14SXB30EN 300GB
TOSHIBA MG MG04ACA300E 3TB
TOSHIBA AL AL14SXB60EA 600GB
TOSHIBA MG MG04ACA400A 4TB
TOSHIBA N300 HDWN180UZSVA 8 TB
TOSHIBA AL AL14SXB60EE 600GB
TOSHIBA AL AL14SXB60EN 600GB
TOSHIBA MG MG04ACA400E 4TB
TOSHIBA N300 HDWQ140EZSTA 4 TB
TOSHIBA AL AL14SXB90EA 900GB
TOSHIBA MG MG04ACA400N 4TB
TOSHIBA AL AL14SXB90EE 900GB
TOSHIBA MG MG04ACA500A 5TB
TOSHIBA AL AL14SXB90EN 900GB
TOSHIBA MG MG04ACA500E 5TB
TOSHIBA N300 HDWQ140UZSVA 4 TB
TOSHIBA AL AL15SEB06EP 600GB
TOSHIBA MG MG04ACA600A 6TB
TOSHIBA AL AL15SEB06EQ 600GB
TOSHIBA P300 HDWD105EZSTA 500 GB
TOSHIBA MG MG04ACA600E 6TB
TOSHIBA AL AL15SEB09EP 900GB
TOSHIBA AL AL15SEB09EQ 900GB
TOSHIBA MG MG04SCA20EA 2TB
TOSHIBA MG MG04SCA20EE 2TB
TOSHIBA MG MG04SCA20EN 2TB
TOSHIBA MG MG04SCA40EA 4TB
TOSHIBA MG MG04SCA40EE 4TB
TOSHIBA MG MG04SCA40EN 4TB
TOSHIBA MG MG04SCA60EA 6TB
TOSHIBA MG MG04SCA60EE 6TB
TOSHIBA MG MG05ACA800A 8TB
TOSHIBA MG MG05ACA800E 8TB
TOSHIBA MG MG06ACA10TA 10TB
TOSHIBA MG MG06ACA10TE 10TB
TOSHIBA MG MG06ACA600A 6TB
TOSHIBA MG MG06ACA600E 6TB
TOSHIBA MG MG06ACA800A 8TB
TOSHIBA MG MG06ACA800E 8TB
TOSHIBA AL AL15SEB12EP 1200GB
TOSHIBA AL AL15SEB12EQ 1200GB
TOSHIBA AL AL15SEB18EP 1800GB
TOSHIBA AL AL15SEB18EQ 1800GB
TOSHIBA AL AL15SEB24EP 2400GB
TOSHIBA AL AL15SEB24EQ 2400GB
Western Digital Blue WD40EZRZ 4TB
Western Digital AE WD600PF4PZ 6TB
Western Digital Blue WD50EZRZ 5TB
Western Digital Blue WD60EZRZ 6TB
Western Digital AE WD600VF4PZ 6.3TB
Western Digital Blue WD2500AAKX 250GB
Western Digital AE WD6001F4PZ 6TB
Western Digital AV WD10EURS 1TB
Western Digital AV WD10EURX 1TB
Western Digital AV WD15EURS 1.5TB
Western Digital AV WD20EURS 2TB
Western Digital AV WD20EURX 2TB
Western Digital Blue WD3200AAKX 320GB
Western Digital AV WD25EURS 2.5TB
Western Digital AV WD30EURS 3TB
Western Digital Blue WD5000AAKX 500GB
Western Digital Blue WD5000AZLX 500GB
Western Digital AV WD30EURX 3TB
Western Digital AV WD40EURX 4TB
Western Digital Blue WD5000AZRZ 500GB
Western Digital AV WD800AVBB 80GB
Western Digital Blue WD7500AZEX 750GB
Western Digital AV WD800AVJB 80GB
Western Digital DM WDBH2D0010HNC 1TB
Western Digital AV WD1600AVBB 160GB
Western Digital AV WD1600AVJB 160GB
Western Digital AV WD2500AVJB 250GB
Western Digital AV WD3200AVJB 320GB
Western Digital AV WD4000AVJB 400GB
Western Digital AV WD5000AVJB 500GB
Western Digital AV WD7500AURS 750GB
Western Digital Black Mobile WD10JPLX 1TB
Western Digital DM WDBH2D0020HNC 2TB
Western Digital DM WDBH2D0030HNC 3TB
Western Digital Black Mobile WD1600BEKX 160GB
Western Digital DM WDBH2D0040HNC 4TB
Western Digital Black Mobile WD2500BEKX 250GB
Western Digital DM WDBH2D0050HNC 5TB
Western Digital Black Mobile WD2500LPLX 250GB
Western Digital DM WDBH2D0060HNC 6TB
Western Digital DM WDBH2D5000ENC 500GB
Western Digital Black Mobile WD3200BEKX 320GB
Western Digital DM WDBSLA0010HNC 1TB
Western Digital Black Mobile WD3200LPLX 320GB
Western Digital DM WDBSLA0020HNC 2TB
Western Digital Black Mobile WD5000BPKX 500GB
Western Digital DM WDBSLA0040HNC 4TB
Western Digital Black Mobile WD5000LPLX 500GB
Western Digital Gold WD101KRYZ 10TB
Western Digital Black Mobile WD7500BPKX 750GB
Western Digital Gold WD121KRYZ 12TB
Western Digital Gold WD1005FBYZ 1TB
Western Digital Black SSHD WD10J13T 1000GB
Western Digital Gold WD2005FBYZ 2TB
Western Digital Gold WD4002FYYZ 4TB
Western Digital Gold WD6002FRYZ 6TB
Western Digital Black SSHD WD5000L12X 500GB
Western Digital Gold WD8002FRYZ 8TB
Western Digital Gold WD8003FRYZ 8TB
Western Digital Black SSHD WD7500L12X 750GB
Western Digital Black WD1003FZEX 1TB
Western Digital Black WD2003FZEX 2TB
Western Digital Black WD3003FZEX 3TB
Western Digital LM WDBMYH0010BNC 1TB
Western Digital Black WD4003FZEX 4TB
Western Digital LM WDBMYH0020BNC 2TB
Western Digital Black WD4004FZWX 4TB
Western Digital Black WD4005FZBX 4TB
Western Digital LM WDBMYH3200ANC 320GB
Western Digital LM WDBMYH5000ANC 500GB
Western Digital Black WD5001FZWX 5TB
Western Digital Black WD5003AZEX 500GB
Western Digital Black WD6001FZWX 6TB
Western Digital Black WD6002FZWX 6TB
Western Digital Black WD6003FZBX 6TB
TOSHIBA P300 HDWD105UZSVA 500 GB
TOSHIBA P300 HDWD110EZSTA 1 TB
Western Digital Blue Mobile WD10JPVX 1TB
Western Digital Blue Mobile WD10SPCX 1TB
TOSHIBA P300 HDWD110UZSVA 1 TB
Western Digital Network WD100EFAX 10TB
Western Digital Blue Mobile WD10SPZX 1TB
TOSHIBA P300 HDWD120EZSTA 2 TB
Western Digital Blue Mobile WD15NPVZ 1.5TB
Western Digital Network WDBMMA0010HNC 1TB
Western Digital Blue Mobile WD20NPVZ 2TB
TOSHIBA P300 HDWD120UZSVA 2 TB
Western Digital Blue Mobile WD20SPZX 2TB
TOSHIBA P300 HDWD130EZSTA 3 TB
Western Digital Network WDBMMA0020HNC 2TB
Western Digital Blue Mobile WD400BEVE 40GB
TOSHIBA P300 HDWD130UZSVA 3 TB
Western Digital Network WDBMMA0030HNC 3TB
Western Digital Network WDBMMA0040HNC 4TB
Western Digital Blue Mobile WD600BEVE 60GB
TOSHIBA S300 HDWT31AUZSVA 10 TB
Western Digital Blue Mobile WD800BEVE 80GB
Western Digital Network WDBMMA0050HNC 5TB
Western Digital Blue Mobile WD1000VE 100GB
Western Digital Network WDBMMA0060HNC 6TB
Western Digital Blue Mobile WD1200BEVE 120GB
TOSHIBA S300 HDWT140UZSVA 4 TB
Western Digital Network WDBMMA0080HNC 8TB
Western Digital Blue Mobile WD1600BEVE 160GB
Western Digital Blue Mobile WD2500BEVE 250GB
TOSHIBA S300 HDWT150UZSVA 5 TB
Western Digital Purple NV WD4NPURX 4TB
TOSHIBA S300 HDWT360UZSVA 6 TB
Western Digital Purple NV WD6NPURX 6TB
TOSHIBA S300 HDWT380UZSVA 8 TB
Western Digital Purple WD05EJRX 500 GB
TOSHIBA V300 HDWU105UZS5A 500GB
Western Digital Blue Mobile WD2500LPCX 250GB
Western Digital Purple WD05PURX 500GB
TOSHIBA V300 HDWU110UZS5A 1TB
TOSHIBA V300 HDWU120UZS5A 2TB
Western Digital Blue Mobile WD2500LPVX 250GB
TOSHIBA V300 HDWU130UZS5A 3TB
TOSHIBA X300 HDWE140EZSTA 4TB
Western Digital Blue Mobile WD3200BEVE 320GB
Western Digital Blue Mobile WD3200LPCX 320GB
Western Digital Blue Mobile WD3200LPVX 320GB
Western Digital Purple WD05PURZ 500GB
Western Digital Blue Mobile WD5000BPVX 500GB
Western Digital Blue Mobile WD5000LPCX 500GB
Western Digital Purple WD10EJRX 1TB
Western Digital Blue Mobile WD5000LPVX 500GB
TOSHIBA X300 HDWE150EZSTA 5 TB
Western Digital Purple WD10PURX 1TB
Western Digital Blue Mobile WD7500BPVX 750GB
Western Digital Purple WD10PURZ 1TB
Western Digital Blue Mobile WD7500LPCX 750GB
Western Digital Purple WD20EJRX 2TB
Western Digital Blue SSHD WD10J31X 1TB
TOSHIBA X300 HDWE160EZSTA 6 TB
Western Digital Purple WD20PURX 2TB
Western Digital Purple WD20PURZ 2TB
Western Digital Blue SSHD WD40E31X 4TB
TOSHIBA X300 HDWF140UZSVA 4TB
Western Digital Purple WD30EJRX 3TB
Western Digital Blue WD10EZEX 1TB
Western Digital Purple WD30PURX 3TB
TOSHIBA X300 HDWF150UZSVA 5 TB
Western Digital Blue WD10EZRZ 1TB
Western Digital Purple WD30PURZ 3TB
Western Digital Blue WD20EZRZ 2TB
TOSHIBA X300 HDWF160UZSVA 6 TB
Western Digital Blue WD30EZRZ 3TB
Western Digital Purple WD40EJRX 4TB
Western Digital Purple WD40PURX 4TB
Western Digital Purple WD40PURZ 4TB
TOSHIBA X300 HDWF180EZSTA 8 TB
Western Digital Purple WD50EJRX 5TB
Western Digital Purple WD50PURX 5TB
TOSHIBA X300 HDWF180UZSVA 8 TB
Western Digital Purple WD60EJRX 6TB
Western Digital AV WD1200AVBB 120GB
TOSHIBA X300 HDWR11AEZSTA 10 TB
Western Digital Purple WD60PURX 6TB
TOSHIBA X300 HDWR11AUZSVA 10 TB
Western Digital Purple WD60PURZ 6TB
Western Digital Purple WD80EJRX 8TB
Western Digital Purple WD80PURZ 8TB
Western Digital Purple WD80PUZX 8TB
Western Digital Purple WD81PURZ 8TB
Western Digital RED WD10EFRX 1TB
Western Digital RED WD10JFCX 1TB
Western Digital RED WD20EFRX 2TB
Western Digital RED WD30EFRX 3TB
Western Digital RED WD40EFRX 4TB
Western Digital RED WD50EFRX 5TB
Western Digital RED WD60EFRX 6TB
Western Digital Purple WD100EJRX 10TB
Western Digital RED WD80EFAX 8TB
Western Digital AV WD1200AVJB 120GB
Western Digital RED WD80EFZX 8TB
Western Digital Purple WD100PURZ 10TB
Western Digital Black SSHD WD10S12XJ 1000GB
Western Digital RED WD100EFAX 10TB
Western Digital RED WD7500BFCX 750GB
Western Digital Purple WD101PURZ 10TB
Western Digital Purple WD121PURZ 12TB
Western Digital RE Plus WD5005FRPZ 5000GB
Western Digital RE Plus WD6005FRPZ 6000GB
Western Digital RE RE4 WD200MFYYZ 2000GB
Western Digital RE RE4 WD1000FYYG 1000GB
Western Digital RE RE4 WD1001FYYG 1000GB
Western Digital RE RE4 WD1003FBYX 1000GB
Western Digital RE RE4 WD1003FBYZ 1000GB
Western Digital RE RE4 WD1503FYYS 1500GB
Western Digital RE RE4 WD2000FYYG 2000GB
Western Digital RE RE4 WD2000FYYZ 2000GB
Western Digital RE RE4 WD2001FYYG 2000GB
Western Digital RE RE4 WD2003FYYS 2000GB
Western Digital RE RE4 WD2503ABYX 250GB
Western Digital RE RE4 WD2503ABYZ 250GB
Western Digital RE RE4 WD3000FYYZ 3000GB
Western Digital RE RE4 WD3001FYYG 3000GB
Western Digital RE RE4 WD4000FYYZ 4000GB
Western Digital RE RE4 WD4001FYYG 4000GB
Western Digital RE RE4 WD5001FSYZ 5000GB
Western Digital RE RE4 WD5001FXYZ 5000GB
Western Digital RE RE4 WD5001FYYZ 5000GB
Western Digital RE RE4 WD5003ABYX 500GB
Western Digital RE RE4 WD5003ABYZ 500GB
Western Digital RE RE4 WD6001FSYZ 6000GB
Western Digital RE RE4 WD6001FXYZ 6000GB
Western Digital Red Pro WD101KFBX 10TB
Western Digital Red Pro WD2001FFSX 2TB
Western Digital Red Pro WD2002FFSX 2TB
Western Digital Red Pro WD3001FFSX 3TB
Western Digital Red Pro WD4001FFSX 4TB
Western Digital Red Pro WD4002FFWX 4TB
Western Digital Red Pro WD4003FFBX 4TB
Western Digital Red Pro WD5001FFWX 5TB
Western Digital Red Pro WD6001FFWX 6TB
Western Digital Red Pro WD6002FFWX 6TB
Western Digital Red Pro WD6003FFBX 6TB
Western Digital Red Pro WD8001FFWX 8TB
Western Digital Red Pro WD8003FFBX 8TB
Western Digital S25 WD1400BKHG 140GB
Western Digital SE WD1002F9YZ 1TB
Western Digital SE WD2000F9YZ 2TB
Western Digital SE WD3000F9YZ 3TB
Western Digital SE WD4000F9YZ 4TB
Western Digital SE WD5001F9YZ 5TB
Western Digital SE WD6001F9YZ 6TB
Western Digital Surveillance WDBGKN0010HNC 1TB
Western Digital Surveillance WDBGKN0020HNC 2TB
Western Digital Surveillance WDBGKN0040HNC 4TB
Western Digital S25 WD1400HKHG 140GB
Western Digital S25 WD1460BKFF 147GB
Western Digital S25 WD1460BKFG 146GB
Western Digital S25 WD1460HKFG 147GB
Western Digital S25 WD3000BKFF 300GB
Western Digital S25 WD3000BKFG 147GB
Western Digital S25 WD3000BKHG 300GB
Western Digital S25 WD3000HKFG 147GB
Western Digital S25 WD3000HKHG 300GB
Western Digital S25 WD4500BKHG 450GB
Western Digital S25 WD4500HKHG 450GB
Western Digital S25 WD6000BKHG 600GB
Western Digital S25 WD6000HKHG 600GB
Seagate BarraCuda Pro ST500LM034 500GB
Seagate BarraCuda Pro ST1000LM049 1TB
Seagate BarraCuda Pro ST2000DM009 2TB
Seagate Exos 7E8 ST6000NM0095 6TB
Seagate Exos 7E8 ST6000NM0115 6TB
Seagate Exos 7E8 ST6000NM0125 6TB
Seagate Exos 15E900 ST600MP0136 600GB
Seagate BarraCuda Pro ST4000DM006 4TB
Seagate Exos 7E8 ST6000NM0175 6TB
Seagate Exos 7E8 ST6000NM0195 6TB
Seagate BarraCuda Pro ST6000DM004 6TB
Seagate Exos 7E8 ST6000NM0235 6TB
Seagate BarraCuda Pro ST8000DM0004 8TB
Seagate Exos 7E8 ST6000NM0245 6TB
Seagate BarraCuda Pro ST10000DM0004 10TB
Seagate Exos 7E8 ST6000NM0275 6TB
Seagate BarraCuda Pro ST12000DM0007 12TB
Seagate Exos 7E8 ST6000NM0285 6TB
Seagate Exos 7E8 ST8000NM0045 8TB
Seagate BarraCuda ST500DM009 500GB
Seagate Exos 7E8 ST8000NM0055 8TB
Seagate Exos 7E8 ST8000NM0065 8TB
Seagate BarraCuda ST500LM030 500GB
Seagate BarraCuda ST1000DM010 1TB
Seagate Exos 7E8 ST8000NM0075 8TB
Seagate Exos 7E8 ST8000NM0085 8TB
Seagate BarraCuda ST1000LM048 1TB
Seagate BarraCuda ST2000DM005 2TB
Seagate Exos 7E8 ST8000NM0095 8TB
Seagate Exos 15E900 ST600MP0156 600GB
Seagate BarraCuda ST2000DM006 2TB
Seagate Exos 7E8 ST8000NM0105 8TB
Seagate BarraCuda ST2000DM008 2TB
Seagate Exos 7E8 ST8000NM0115 8TB
Seagate BarraCuda ST2000LM015 2TB
Seagate BarraCuda ST3000DM007 3TB
Seagate Exos 7E8 ST8000NM0125 8TB
Seagate Exos 15E900 ST900MP0006 900GB
Seagate BarraCuda ST3000LM024 3TB
Seagate Exos 7E8 ST8000NM0135 8TB
Seagate BarraCuda ST4000DM004 4TB
Seagate Exos 7E8 ST8000NM0145 8TB
Seagate BarraCuda ST4000LM024 4TB
Seagate Exos 7E8 ST8000NM0155 8TB
Seagate Exos 7E8 ST8000NM0165 8TB
Seagate BarraCuda ST5000LM000 5TB
Seagate BarraCuda ST6000DM003 6TB
Seagate Exos 7E2000 ST1000NX0303 1TB
Seagate Exos 15E900 ST900MP0016 900GB
Seagate Exos 7E2000 ST1000NX0313 1TB
Seagate BarraCuda ST8000DM004 8TB
Seagate Exos 7E2000 ST1000NX0323 1TB
Seagate Exos 7E2000 ST1000NX0333 1TB
Seagate BarraCuda ST1000DM004 1TB
Seagate Exos 15E900 ST900MP0126 900GB
Seagate Exos 7E2000 ST1000NX0343 1TB
Seagate BarraCuda ST2000DM002 2TB
Seagate Exos 15E900 ST900MP0146 900GB
Seagate Exos 7E2000 ST1000NX0353 1TB
Seagate BarraCuda ST3000DM002 3TB
Seagate Exos 7E2000 ST1000NX0363 1TB
Seagate Exos 15E900 ST900MP0156 900GB
Seagate Exos 5E8 ST8000AS0003 8TB
Seagate Exos 7E2000 ST1000NX0373 1TB
Seagate Exos 15E900 ST900MP0166 900GB
Seagate Exos 7E2 ST1000NM0008 1TB
Seagate Exos 7E2 ST2000NM0008 2TB
Seagate Exos 7E2000 ST1000NX0423 1TB
Seagate Exos 7E2000 ST1000NX0453 1TB
Seagate Exos 7E8 ST1000NM0045 1TB
Seagate Exos 7E2000 ST2000NX0243 2TB
Seagate Exos 7E2000 ST2000NX0253 2TB
Seagate Exos 7E8 ST1000NM0055 1TB
ST2000NX0263
Seagate Exos 7E8 ST1000NM0065 1TB
Seagate Exos 7E2000 ST2000NX0273 2TB
Seagate Exos 7E8 ST1000NM0075 1TB
Seagate Exos 7E2000 ST2000NX0283 2TB
Seagate Exos 7E8 ST2000NM0045 2TB
Seagate Exos X10 ST8000NM0016 8TB
Seagate Exos 7E8 ST2000NM0055 2TB
Seagate Exos 7E2000 ST2000NX0303 2TB
Seagate Exos 7E2000 ST2000NX0323 2TB
Seagate Exos 7E8 ST2000NM0065 2TB
Seagate Exos X10 ST8000NM0156 8TB
Seagate Exos 7E8 ST2000NM0085 2TB
Seagate Exos 7E2000 ST2000NX0333 2TB
Seagate Exos 7E8 ST2000NM0105 2TB
Seagate Exos 7E2000 ST2000NX0343 2TB
Seagate Exos 7E8 ST2000NM0115 2TB
Seagate Exos 7E2000 ST2000NX0353 2TB
Seagate Exos 7E2000 ST2000NX0403 2TB
Seagate Exos 7E8 ST2000NM0125 2TB
Seagate Exos 7E2000 ST2000NX0433 2TB
Seagate Exos 7E8 ST2000NM0135 2TB
Seagate Exos 7E8 ST3000NM0005 3TB
Seagate Exos 10E300 ST300MM0048 300GB
Seagate Exos 7E8 ST3000NM0015 3TB
Seagate Exos 7E8 ST3000NM0025 3TB
Seagate Exos X10 ST8000NM0206 8TB
Seagate Exos 7E8 ST3000NM0035 3TB
Seagate Exos 10E300 ST300MM0058 300GB
Seagate Exos 7E8 ST3000NM0045 3TB
Seagate Exos 7E8 ST3000NM0055 3TB
Seagate Exos X10 ST10000NM0016 10TB
Seagate Exos 10E2400 ST600MM0009 600GB
Seagate Exos 7E8 ST4000NM0035 4TB
Seagate Exos 10E2400 ST600MM0039 600GB
Seagate Exos 7E8 ST4000NM0045 4TB
Seagate Exos 10E2400 ST600MM0099 600GB
Seagate Exos 7E8 ST4000NM0055 4TB
Seagate Exos X10 ST10000NM0086 10TB
Seagate Exos 10E2400 ST600MM0109 600GB
Seagate Exos 7E8 ST4000NM0065 4TB
Seagate Exos 10E2400 ST600MM0208 600GB
Seagate Exos 7E8 ST4000NM0075 4TB
Seagate Exos 10E2400 ST600MM0218 600GB
Seagate Exos 7E8 ST4000NM0085 4TB
Seagate Exos X10 ST10000NM0096 10TB
Seagate Exos 10E2400 ST1200MM0009 1.2TB
Seagate Exos 7E8 ST4000NM0095 4TB
Seagate Exos 10E2400 ST1200MM0039 1.2TB
Seagate Exos 10E2400 ST1200MM0129 1.2TB
Seagate Exos 7E8 ST4000NM0105 4TB
Seagate Exos 7E8 ST4000NM0115 4TB
Seagate Exos 10E2400 ST1200MM0139 1.2TB
Seagate Exos 7E8 ST4000NM0125 4TB
Seagate Exos 10E2400 ST1800MM0129 1.8TB
Seagate Exos 7E8 ST4000NM0135 4TB
Seagate Exos 10E2400 ST1800MM0149 1.8TB
Seagate Exos 7E8 ST4000NM0225 4TB
Seagate Exos 10E2400 ST2400MM0129 2.4TB
Seagate Exos 7E8 ST4000NM0235 4TB
Seagate Exos 7E8 ST4000NM0245 4TB
Seagate Exos 10E2400 ST2400MM0149 2.4TB
Seagate Exos 7E8 ST4000NM0255 4TB
Seagate Exos 7E8 ST6000NM0105 6TB
Seagate Exos 15E900 ST300MP0006 300GB
Seagate Exos X10 ST10000NM0146 10TB
Seagate Exos 7E8 ST6000NM0185 6TB
Seagate Exos 15E900 ST300MP0016 300GB
Seagate Exos 7E8 ST6000NM0205 6TB
Seagate Exos X10 ST10000NM0156 10TB
Seagate Exos 7E8 ST6000NM0255 6TB
Seagate Exos 15E900 ST300MP0106 300GB
Seagate Exos 7E8 ST6000NM0265 6TB
Seagate Exos 15E900 ST300MP0116 300GB
Seagate Exos X10 ST10000NM0166 10TB
Seagate Exos 15E900 ST600MP0006 600GB
Seagate Exos X10 ST10000NM0176 10TB
Seagate Exos 15E900 ST600MP0016 600GB
Seagate Exos 15E900 ST600MP0026 600GB
Seagate Exos 15E900 ST600MP0146 600GB
Seagate Exos X10 ST10000NM0186 10TB
Seagate Exos X10 ST10000NM0206 10TB
Seagate Exos X10 ST10000NM0216 10TB
Seagate Exos X10 ST10000NM0226 10TB
Seagate Exos X10 ST10000NM0236 10TB
Seagate Exos X10 ST10000NM0246 10TB
Seagate Exos X12 ST12000NM0007 12TB
Seagate Exos X12 ST12000NM0017 12TB
Seagate Exos X12 ST12000NM0027 12TB
Seagate Exos X12 ST12000NM0037 12TB
Seagate FireCuda ST500LX025 500GB
Seagate FireCuda ST1000DX002 1TB
Seagate FireCuda ST1000LX015 1TB
Seagate FireCuda ST2000DX002 2TB
Seagate FireCuda ST2000LX001 2TB
Western Digital Black2 WD1001X06X 1TB + 120GB
Western Digital Black2 WD1001X06XDTL 1TB + 120GB
Western Digital Caviar Blue WD100BB 10GB
Western Digital Caviar (SATA I) WD400BD 40GB
Western Digital Caviar Blue WD200BB 20GB
Western Digital Caviar Blue WD300BB 30GB
Western Digital Caviar (SATA I) WD800BD 80GB
Western Digital Caviar Blue WD400BB 40GB
Western Digital Caviar Blue WD400JB PATA 40GB
Western Digital Caviar (SATA I) WD2000BD 200GB
Western Digital Caviar Blue WD400LB PATA 40GB
Western Digital Caviar (SATA I) WD3200BD 320GB
Western Digital Caviar Blue WD600BB 60GB
Western Digital Caviar RAID Edition WD1600SB 160GB
Western Digital Caviar Blue WD600JB PATA 60GB
Western Digital Caviar RAID Edition WD2500SB 250GB
Western Digital Caviar Blue WD800BB 80GB
Western Digital Caviar RAID Edition WD3200SB 320GB
Western Digital Caviar Blue WD800JB PATA 80GB
Western Digital Caviar Blue WD800LB PATA 80GB
Western Digital Caviar Blue WD800PB 80GB
Western Digital Caviar Blue WD1000BB 100GB
Western Digital Caviar Blue WD1000JB 100GB
Western Digital Caviar Blue WD1200BB 120GB
Western Digital Caviar RE (SATA I) WD1200SD 120GB
Western Digital Caviar RE (SATA I) WD1600SD 160GB
Western Digital Caviar RE (SATA I) WD1600YD 160GB
Western Digital Caviar Blue WD1200JB 120GB
Western Digital Caviar RE (SATA I) WD2500SD 250GB
Western Digital Caviar RE (SATA I) WD2500YD 250GB
Western Digital Caviar RE (SATA I) WD3200SD 320GB
Western Digital Caviar RE (SATA I) WD4000YR 400GB
Western Digital Caviar SE - SE16 WD400JD 40GB
Western Digital Caviar Blue WD1200LB 120GB
Western Digital Caviar Blue WD1200PB 120GB
Western Digital Caviar SE - SE16 WD800JD 80GB
Western Digital Caviar Blue WD1600AABB 160GB
Western Digital Caviar SE - SE16 WD1200JD 120GB
Western Digital Caviar SE - SE16 WD1600JD 160GB
Western Digital Caviar Blue WD1600AAJB 160GB
Western Digital Caviar SE - SE16 WD2000JD 120GB
Western Digital Caviar SE - SE16 WD2500JD 250GB
Western Digital Caviar WD1600BB 160G
Western Digital Caviar SE - SE16 WD2500PD 250GB
Western Digital Caviar SE - SE16 WD3000JD 300GB
Western Digital Caviar SE - SE16 WD3200JD 320GB
Western Digital Caviar SE - SE16 WD4000KD 400GB
Western Digital Caviar SE WD1600JB 160GB
Western Digital Caviar-GP WD10EACS 1TB
Western Digital Caviar Blue WD1800BB 180GB
Western Digital Caviar Green WD10EADS 1TB
Western Digital Caviar WD2000BB 200GB
Western Digital Green-GP WD10EADX 1TB
Western Digital Caviar Green WD10EARS 1TB
Western Digital Green-GP WD10EARX 1TB
Western Digital Caviar SE WD2000JB 200GB
Western Digital Green-GP WD10EZRX 1TB
Western Digital Caviar Green WD15EADS 1.5TB
Western Digital Caviar Green WD15EARS 1.5TB
Western Digital Caviar Blue WD2000LB 200GB
Western Digital Green-GP WD15EARX 1.5TB
Western Digital Green-GP WD15EZRX 1.5TB
Western Digital Green-GP WD15NPVX 1.5TB
Western Digital Caviar Green WD20EADS 1.5TB
Western Digital Caviar Green WD20EARS 2TB
Western Digital Caviar Blue WD2000PB 200GB
Western Digital Green-GP WD20EARX 2TB
Western Digital Caviar Blue WD2500AABB 250GB
Western Digital Green-GP WD20EZRX 2TB
Western Digital Caviar Blue WD2500AAJB 250GB
Western Digital Green-GP WD20NPVX 2TB
Western Digital Caviar WD2500BB 250GB
Western Digital Green-GP WD25EZRSDTL 2.5TB
Western Digital Caviar Blue WD2500JB 250GB
Western Digital Caviar Blue WD2500LB 250GB
Western Digital Green-GP WD25EZRX 2.5TB
Western Digital Caviar Blue WD2500PB 250GB
Western Digital Green-GP WD30EZRSDTL 3TB
Western Digital Green-GP WD30EZRX 3TB
Western Digital Caviar Blue WD3000BB 300GB
Western Digital Green-GP WD40EZRX 4TB
Western Digital Caviar Blue WD3000JB 300GB
Western Digital Caviar Blue WD3200AABB 320GB
Western Digital Green-GP WD50EZRX 5TB
Western Digital Caviar Blue WD3200AAJB 320GB
Western Digital Caviar Blue WD3200AAKB 320GB
Western Digital Caviar Blue WD3200BB 320GB
Western Digital Caviar SE WD3200JB 320GB
Western Digital Caviar Blue WD4000AAJB 400GB
Western Digital Green-GP WD60EZRX 6TB
Western Digital Caviar SE WD4000AAJB 400GB
Western Digital Green-GP WD3200AZDX 320GB
Western Digital Green-GP WD3200AZRX 320GB
Western Digital Caviar Blue WD4000AAKB 400GB
Western Digital Caviar GP WD5000AACS 500GB
Western Digital Caviar Blue WD4000JB 400GB
Seagate Ironwolf Pro ST2000NE0025 2TB
Seagate Ironwolf Pro ST4000NE0025 4TB
Seagate Ironwolf Pro ST6000NE0023 6TB
Seagate IronWolf Pro ST8000NE0004 8TB
Seagate Ironwolf Pro ST10000NE0004 10TB
Western Digital Green-GP WD5000AADS 500GB
Seagate IronWolf Pro ST12000NE0007 12TB
Seagate IronWolf ST1000VN002 1TB
Seagate IronWolf ST2000VN004 2TB
Western Digital Caviar Green WD5000AAVS 500GB
Seagate IronWolf ST3000VN007 3TB
Western Digital Green-GP WD5000AZDX 500GB
Western Digital Green-GP WD5000AZRX 500GB
Seagate IronWolf ST4000VN008 4TB
Western Digital Green-GP WD6400AARS 650GB
Seagate IronWolf ST6000VN0033 6TB
Western Digital Green-GP WD7500AACS 750GB
Western Digital Green-GP WD7500AADS 750GB
Seagate IronWolf ST8000VN0022 8TB
Western Digital Green-GP WD7500AARS 750GB
Seagate IronWolf ST10000VN0004 10TB
Western Digital Green-GP WD7500AARX 750GB
Western Digital Green-GP WD7500AZRX 750GB
Western Digital Green-GP WD8000AARS 800GB
Seagate IronWolf ST12000VN0007 12TB
Seagate SkyHawk AI ST4000VE001 4TB
Seagate SkyHawk AI ST6000VE001 6TB
Seagate SkyHawk AI ST8000VE0004 8TB
Seagate SkyHawk AI ST10000VE0004 10TB
Seagate SkyHawk ST1000VX005 1TB
Seagate SkyHawk ST2000VX008 2TB
Seagate SkyHawk ST3000VX009 3TB
Seagate SkyHawk ST3000VX010 3TB
Seagate SkyHawk ST4000VX007 4TB
Western Digital Green-GP WDBAAY0010HNC 1TB
Western Digital Green-GP WDBAAY0015HNC 1.5TB
Seagate SkyHawk ST6000VX001 6TB
Seagate SkyHawk ST6000VX0023 6TB
Western Digital Green-GP WDBAAY0020HNC 2TB
Seagate SkyHawk ST8000VX0022 8TB
Western Digital Green-GP WDBAAY0030HNC 3TB
Seagate SkyHawk ST10000VX0004 10TB
Western Digital Green-GP WDBAAY5000ENC 500GB
Seagate Surveillance HDD +Rescue ST1000VX003 1TB
Seagate Surveillance HDD +Rescue ST2000VX005 2TB
Seagate Surveillance HDD +Rescue ST8000VX0012 8TB
Seagate Surveillance HDD ST1000VX001 1TB
Seagate Surveillance HDD ST2000VX003 2TB
Seagate Surveillance HDD ST3000VX006 3TB
Seagate Surveillance HDD ST6000VX0001 6TB
Seagate Surveillance HDD ST6000VX0003 6TB
Seagate Surveillance HDD ST8000VX0002 8TB
Seagate SV35.6 Series ST1000VX000 1TB
Western Digital Caviar Blue WD5000AAJB 500GB
Western Digital Caviar Blue WD5000AAKB 500GB
Western Digital AV-25 WD10JUCT 1TB
Western Digital AV-25 WD1600BUCT 160GB
Western Digital AV-25 WD1600BUDT 160GB
Western Digital AV-25 WD2500BUCT 250GB
Western Digital AV-25 WD2500BUDT 250GB
Western Digital AV-25 WD3200BUCT 320GB
Western Digital AV-25 WD3200BUDT 320GB
Western Digital AV-25 WD3200LUCT 320GB
Western Digital AV-25 WD5000BUCT 500GB
Western Digital AV-25 WD5000LUCT 500GB
Western Digital Green Mobile WD15NPVT 1.5TB
Western Digital Green Mobile WD15NPVX 1.5TB
Western Digital Green Mobile WD20NPVT 2TB
Western Digital Green Mobile WD20NPVX 2TB
Western Digital Protégé WD100AB 10GB
Western Digital Protégé WD100EB 10GB
Western Digital Protégé WD200AB 20GB
Western Digital Protégé WD200EB 20GB
Western Digital Protégé WD300AB 30GB
Western Digital Protégé WD300EB 30GB
Western Digital Protégé WD400AB 40GB
Western Digital Protégé WD400EB 40GB
Western Digital Protégé WD600AB 60GB
Western Digital Protégé WD600EB 60GB
Western Digital Protégé WD800AB 80GB
Western Digital Protégé WD800EB 80GB
Western Digital Protégé WD1000AB 100GB
Western Digital Protégé WD1200AB 200GB
Western Digital Protégé WD1600AB 160GB
Western Digital Raptor WD360ADFD 36GB
Western Digital Raptor WD740ADFD 74GB
Western Digital Raptor WD1500ADFD 150GB
Western Digital Raptor X WD1500AHFD 150GB
Western Digital RE2 WD2500YS 250GB
Western Digital RE2 WD3200YS 320GB
Western Digital RE2 WD3201ABYS 320GB
Western Digital RE2 WD4000ABYS 400GB
Western Digital RE2 WD4000YS 400GB
Western Digital RE2 WD4001ABYS 400GB
Western Digital RE2 WD5000ABYS 500GB
Western Digital RE2 WD5000YS 500GB
Western Digital RE2 WD5001ABYS 500GB
Western Digital RE2 WD7500AYYS 750GB
Western Digital RE2-GP WD1000FYPS 1TB
Western Digital RE2-GP WD5000ABPS 500GB
Western Digital RE2-GP WD7500AYPS 750Gb
Western Digital RE2-GP WD7501AYPS 750GB
Western Digital RE3 WD1002FBYS 1TB
Western Digital RE3 WD2502ABYS 250GB
Western Digital RE3 WD3202ABYS 320GB
Western Digital RE3 WD5002ABYS 500GB
Western Digital RE3 WD7502ABYS 750GB
Western Digital RE4-GP WD1502FYPS 1.5TB
Western Digital RE4-GP WD2002FYPS 2TB
Western Digital VelociRaptor WD740HLFS 74GB
Western Digital VelociRaptor WD1000CHTZ 1TB
Western Digital VelociRaptor WD1000DHTZ 1TB
Western Digital VelociRaptor WD1500BLFS 150GB
Western Digital VelociRaptor WD1500HLFS 150GB
Western Digital VelociRaptor WD2500BHTZ 250GB
Western Digital VelociRaptor WD2500HHTZ 250GB
Western Digital VelociRaptor WD3000BLFS 300GB
Western Digital VelociRaptor WD3000GLFS 300GB
Western Digital VelociRaptor WD3000HLFS 300GB
Western Digital VelociRaptor WD4500BLHX 450GB
Western Digital VelociRaptor WD4500HLHX 450GB
Western Digital VelociRaptor WD5000BHTZ 500GB
Western Digital VelociRaptor WD5000HHTZ 500GB
Western Digital VelociRaptor WD6000BLHX 600GB
Western Digital VelociRaptor WD6000HLHX 600GB
Western Digital WD Xe WD3001BKHG 300GB
Western Digital WD Xe WD3001HKHG 300GB
Western Digital WD Xe WD4501BKHG 450GB
Western Digital WD Xe WD4501HKHG 450GB
Western Digital WD Xe WD6001BKHG 600GB
Western Digital WD Xe WD6001HKHG 600GB
Western Digital WD Xe WD9001BKHG 900GB
Western Digital WD Xe WD9001HKHG 900GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE2170-0003 2GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE2170-0007 2GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE2170-0008 2GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE2170-0023 2GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE4360-0003 4GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE4360-0007 4GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE4360-0008 4GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE4360-0023 4GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE4550-0003 4GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE4550-0007 4GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE4550-0008 4GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE4550-0024 4GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE4550-0025 4GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE4550-0030 4GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE4550-0034 4GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE4550-AV0030 4GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE4550-AV0034 4GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9100-0003 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9100-0007 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9100-0008 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9100-0016 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9100-0017 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9100-024 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9100-0025 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9100-0030 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9100-0034 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9100-AV0016 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9100-AV0017 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9100-AV0030 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9100-AV0034 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9150-0040 9GB
Western Digital WD SCSI WDE9150-0042 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9150-0050 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9150-0051 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9150-0052 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9150-0053 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9150-AV0041 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9150-AV0043 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9180-0048 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9180-0049 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9180-AV0038 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE9180-AV0039 9GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE18300-0029 18GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE18300-0048 18GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE18300-0049 18GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE18300-AV0038 18GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE18300-AV0039 18GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE18310-0040 18GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE18310-0042 18GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE18310-0050 18GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE18310-0051 18GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE18310-0052 18GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE18310-0053 18GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE18310-AV0041 18GB
Western Digital WD SCSI Drive WDE18310-AV0043 18GB
برند
Western Digital
-
سری تولید
WD SCSI Drive
-
مدل
WDE18300-0028
-
فرم فاکتور
3.5 اینچ
-
ظرفیت
18 گیگابایت
-
بافر(حافظه کش)
2 مگابایت
-
سرعت دورانی
7200 دور بر دقیقه
-
میانگین زمان دسترسی
6.9 میلی ثانیه
-
نوع رابط
Ultra2 SCSI
-
عمر مفید(میانگین زمان بین خرابی)
نامشخص
-
چرخه بارگزاری/تخلیه
-
-

مکعب را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید...

عضویت در خبرنامه مکعب

برای دریافت خبرنامه پست الکترونیک خود را وارد کنید!
در حال بررسی ...
تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت سازه اینترنتی مکعب می باشد و هرگونه کپی برداری به همراه ذکر منبع بلامانع می باشد..